Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

We leven in een wereld waar het nodig is om regels te hebben. Zijn die er niet dan zullen we binnen de kortste keren in grote problemen komen. Heel veel regels in onze samenleving zijn logische regels en zijn ook niet moeilijk om na te leven bijv. ( rechts rijden)

Regels en afspraken staan of vallen met de handhaving daarvan. Als de wethandhavers zelf de regels niet onderschrijven en steeds hun ogen sluiten, dan hoeven we de regels niet op te stellen.

De meeste regels op deze school voor praktijkonderwijs zijn gericht op de toekomst van de leerling. “Wat kan en mag wel, of juist niet in een bedrijf?” Denk hierbij aan het opvolgen van instructies, op tijd komen, werkverzorging, de uitstraling van het bedrijf etc.

 De vijf belangrijkste schoolregels:

1.            Taalgebruik:
Binnen de school en op het schoolplein wordt alleen Nederlands gesproken.

2.            Respect:
Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar, met elkaars spullen en met het gebouw.

3.            Rust:
Binnen de school en op het schoolplein lopen we rustig, blijven we van elkaar af en praten we op een rustige manier met elkaar.

4.            Spullen in orde:
Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen die bij de les horen en je zorgt ervoor dat je die altijd bij je hebt. Waardevolle spullen bewaar je in je kluisje. School is niet verantwoordelijk voor deze eigendommen.

5.            Problemen
Je zorgt er voor dat je problemen op een goede manier oplost. Problemen oplossen doen we samen.

 

Praktische afspraken

Voor en na schooltijd, de pauzes

·         Als je in de buurt van school bent, kom je het schoolplein op.

·         Op het schoolplein rijd je niet met je fiets of scooter. Je stapt af bij het hek.

·         Je zet je fiets op slot en in een fietsenrek. Staat je fiets niet netjes in het fietsenrek, dan wordt deze door school aan de ketting gelegd.

·         In de pauze blijf je op het schoolplein of in de kantine.

·         Op het schoolplein blijf in het gebied tussen de gele lijnen.

·         Eten en drinken doe uitsluitend je op het schoolplein of in de kantine.

·         Roken mag vanaf klas drie, uitsluitend in de pauze op de aangewezen plekken op het plein.

 

Algemeen

·         Als je te laat komt, haal je een briefje bij de conciërge. Zonder briefje krijg je geen toegang tot de les.

·         Je hangt je jas op aan de kapstok buiten het lokaal of je bergt deze op in het kluisje.

·         Je mag pas een lesruimte of praktijkruimte binnengaan als de leerkracht daar toestemming voor geeft.

·         Kauwgum is op school niet toegestaan.

·         Binnen de school mag je geen hoofddeksels dragen, tenzij dit gebeurt uit religieuze overweging.

·         Voor alle leerlingen gratis een kluisje beschikbaar, zodat je kostbare zaken als een portemonnee, mobiele telefoon, dure kleding of iets dergelijks veilig op kunt bergen. De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen.  Voor het sleutelgebruik wordt een borg gevraagd.

·         Als je uit de les gestuurd wordt , meld je je bij je mentor of daarna de teamleider/directie.

·         Tijdens de gymnastieklessen moet je gymkleding en gymschoenen dragen.

·         De school mag onaangekondigd controles uitvoeren op het bezit van wapens en verdovende middelen.(School)tassen, kluisjes, laatjes, jaszakken en broekzakken mogen gecontroleerd worden. Er kan gevraagd worden je zakken leeg te maken en de voering van de zakken naar buiten te trekken.

Mobiele telefoon

·         In de pauzes en tussenuren mag je gebruik maken van je mobiele telefoon, in de kantine of op het plein.

·         Muziek afspelen doe je alleen via een koptelefoon, niet via luidsprekers.

·         Tijdens de lessen heb je de mobiele telefoon niet hoorbaar of zichtbaar bij je. Bij voorkeur bewaar je de mobiele telefoon in je kluisje.

·         Het maken van opnames (foto, video of geluid) is nadrukkelijk verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van de directie.

·         Bij ongeoorloofd gebruik van de mobiele telefoon of andere communicatie-apparatuur kan deze in beslag worden genomen door de leerkracht.

·         Je mag geen misbruik maken van je mobiele telefoon.

 

Stage regels

Wat verwacht de school van de ouders:

·         Het bijwonen van de informatieavond.

·         Tekenen van het toestemmingsformulier en het stagecontract.

·         Ondersteuning bieden bij het goed verlopen van de snuffelstage.

·         Zoon/dochter motiveren om stage te volbrengen ook als het wat moeizaam verloopt.

·         School informeren bij problemen.

·         Bij vragen over (snuffel) stage zich alleen wenden tot school.

·         Tijdig melden aan bedrijf en aan school bij ziekte.

·         Zorgen voor een goed vervoermiddel om de leerling naar stage te laten gaan.

Wat mogen de ouders van de school verwachten:

·         School zorgt voor een stagecontract en de begeleiding van de stage.

·         Zorgt voor kwalitatief goede adressen.

·         Informeert de ouders tijdig over de periode, de stagedagen en de werktijden van de (snuffel)stage. Dit zal schriftelijk gebeuren.

·         Zorgt ervoor dat de leerling tijdig wordt voorgesteld op het stageadres.

·         Zorgt voor extra begeleiding op de stageplek indien nodig.

·         Voert gesprekken met de leerling over het functioneren.

·         Informeert de leerkracht en indien nodig de ouders over het functioneren van de stagiair.

·         Legt schriftelijk de mening van het bedrijf vast.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd op school terecht.