Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

 Klachtenregeling op de Hans Petrischool

De Hans Petrischool kent als gevolg van de invoering van de zogeheten "Kwaliteitswet" per 1 augustus 1998 een klachtenregeling volgens de regelgeving van het Vos-abb.

Ter aanvulling op deze regeling geldt het "reglement voorfase klachtenbehandeling". Onderstaand treft u dit reglement aan, voorafgegaan door een beschrijving hoe de school met klachten wil omgaan.

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk binnen schools te willen oplossen. Zij kunnen zowel schriftelijk als mondeling plaats vinden.

Bij het formuleren van een klacht kan hulp gevraagd worden van de vertrouwenspersoon (mevr A de Roon). De directie zorgt ervoor dat de klacht op een zo laag mogelijk niveau wordt afgehandeld en is dit niet mogelijk dan wordt er overlegd met de directie.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan wendt u zich middels de directie tot het bestuur.

De stichting voor praktijkonderwijs – OPDC Dordrecht is verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van een school voor praktijkonderwijs- OPDC te Dordrecht

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden:

Voorzitter, namens het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht: mevr. drs. M.E.M. van der Krogt.

Penningmeester, namens het bestuur van de Stichting H3O: de heer drs. J. Ramaker.

De bestuursleden zijn te bereiken via mevr. De Vries, secretaresse van de Hans Petrischool.

( 078-6324111)

 

Reglement voorfase klachten

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van het bevoegd gezag dan wel een orgaan van de school waartegen de klacht is gericht.

Klager: een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers, evenals anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school.

Ex-leerlingen, ouders, voogden en verzorgers van deze leerlingen, kunnen klagen mits zij niet langer dan 6 maanden van school zijn.

Artikel 2
Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend. Mondelinge klachten worden niet geregistreerd, doch informeel afgehandeld door degene die de klacht ontvangt. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van de school. Schriftelijke klachten worden geregistreerd.

Artikel 3
Een klager kan zich laten informeren door de interne vertrouwenspersoon.

Artikel 4
Klachten worden op zorgvuldige wijze behandeld. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop

Artikel 5
Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gebracht. Hierbij wordt in ieder geval verteld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de klacht zijn. De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit gebeurt, wordt geregistreerd.

Artikel 6
Indien de klager niet tevreden is, kan hij zich wenden tot het bestuur van de school.

Artikel 7
In afwijking van wat bij dit reglement is bepaald, kan een klacht die betrekking heeft op seksuele intimidatie door een klager bij een persoon in de school naar keuze worden ingediend.

Artikel 8
Indien een klacht gedurende de behandeling volgens dit reglement wordt ingetrokken, vervalt de verplichting tot verdere toepassing van dit reglement.