Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

Uw kind kan op de Hans Petrischool worden aangemeld als de afleverende school van uw kind het advies Praktijkonderwijs heeft gegeven.

In de aanmelding van leerlingen onderscheiden wij:
a) de aanmelding voor het 1e leerjaar van het nieuwe schooljaar
b) de tussentijdse aanmelding

Ad a
De aanmeldingen voor het 1e leerjaar komen bij voorkeur tussen januari en april bij ons binnen. Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (VO) verwezen worden krijgen bij het verlaten van de basisschool een onderwijskundig rapport mee. De basisschool bespreekt het schoolverlateradvies met de ouders.
U als ouder kunt een oriënterend gesprek met de intaker van de Hans Petrischool aanvragen. Daarbij is ook uw kind welkom.
Besluit u uw kind bij de Hans Petrischool aan te melden dan geeft u dit aan bij de huidige school van uw kind. Of u geeft het aanmeldingsdocument voor Voortgezet Onderwijs met de zgn. unieke code van Onderwijs Transparant aan onze school.
De intaker van onze school haalt met deze unieke code de benodigde gegevens in het bestand op. De intaker bekijkt het onderwijskundig rapport en de bijlagen. Ze verzamelt evt. meer informatie over de leerling bij de verwijzende basisschool. Indien nodig wordt er op de basisschool aanvullend onderzoek gedaan.
Voor leerlingen van buiten de regio is het wenselijk contact op te nemen met de intaker voor de te volgen stappen.

Een leerling is toelaatbaar tot Praktijkonderwijs als hij/zij:
o een leerachterstand van 50 procent of meer heeft op het domein begrijpend lezen en/of rekenen-wiskunde. Daarnaast een tweede leerachterstand van 50 procent of meer
op het gebied technisch lezen en/of spelling.
o een IQ heeft tussen de 55 en 80. Bij een IQ tussen de 55 en 60 en boven de 75 kunnen andere factoren (bijv. sociale indicatie) mede bepalend zijn voor advisering voor plaatsing in het Praktijkonderwijs.
o een profiel heeft waarbij de leerachterstanden en het IQ tegenstrijdig zijn. De intaker kan met u overleggen en u informeren over de wenselijkheid van plaatsing in het Praktijkonderwijs. Ook het SWV Passend Onderwijs Dordrecht zal dan vaak bij de advisering betrokken worden c.q. zijn geweest.

Na toetsing van het onderwijskundig rapport en de bijlagen bespreekt de intaker binnen onze school in een commissie de aanmelding en neemt een besluit. Dit besluit kan zijn:
o toelaten en plaatsen
o niet toelaten (met redenen omkleed) en advies voor andersoortig onderwijs

De intaker informeert de ouders/voogd over dit besluit. Bij een besluit tot toelating vraagt de intaker, met instemming van de ouders/voogd, een toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV-PrO) aan bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht. Een school voor Praktijkonderwijs is wettelijk verplicht over zo’n TLV-PrO te beschikken bij de plaatsing van de leerling.

Het SWV Passend Onderwijs Dordrecht is een onafhankelijke commissie, die de aanvraag toetst. De intaker heeft contact met deze commissie om de aanvraag voor een TLV-PrO goed te laten verlopen.
Het SWV Passend Onderwijs bepaalt of de leerling een TLV-PrO krijgt. De school en ouders worden op de hoogte gesteld van het besluit van het SWV Passend Onderwijs Dordrecht
Bij een afwijzing zal de intaker met de ouders/voogd van de leerling en de verwijzende school contact opnemen voor de vervolgstappen.Ad b
Bij een tussentijdse aanmelding denken wij aan:
o een leerling van een school voor Praktijkonderwijs die vanwege een verhuizing bij ons wordt aangemeld.
o een leerling die vanuit een andere school voor Voortgezet Onderwijs (VO) wordt aangemeld.
o een leerling die halverwege een schooljaar om een andere reden wordt aangemeld.

Leerlingen van een school voor Praktijkonderwijs die verhuizen naar onze regio zijn in principe toelaatbaar. Voor de aanmelding bij onze school neemt u contact op met de intaker voor de te volgen stappen.

Leerlingen afkomstig uit andere vormen van VO zijn aangemeld bij het SWV Passend Onderwijs van de regio waaronder de school voor VO valt. De verwijzende VO-school zal een TLV-PrO aanvragen voordat de leerling aangemeld kan worden bij een school voor Praktijkonderwijs.

Een leerling die tussentijds wordt aangemeld zal afhankelijk van de reden van aanmelding volgens een van de hierboven beschreven procedures worden behandeld.