Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

In de Leerplicht wet staat dat de ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. “Zomaar wegblijven mag niet”. De gemeente heeft de taak dat te controleren.

 Extra verlof

U kunt extra verlof vragen voor uw kind(eren) in de volgende gevallen. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen. Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor een dag per verplichting wordt vrijgegeven.

Indien een kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, moet u dit minimaal twee dagen van te voren aanvragen. Een verlofformulier kan opgehaald worden bij de administratie.

Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt:

·         o             voor moslims:   het Offer- en het Suikerfeest

·         o             voor hindoes:    het Divali- en het holifeest

·         o             voor joden:        het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest.

Op school zijn de data bekend.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet met de ouders op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van de ouder(s). Voorbeelden zijn: beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een der ouders langdurig in het buitenland verblijft (b.v. zeevarenden).

In dat geval mag de school een leerling eenmaal per jaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats hebben. Het betreft hier de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

·         in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de teamleider worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dit niet mogelijk was.

·         De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

·         De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op schoolkan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen. Bij twijfel kan de teamleider van de school advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

 Procedure bij het aanvragen van verlof.

Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. En als het om vakantie gaat zeker 2 maanden van te voren.

Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar (formulier aanvraag extra verlof).

De directie beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en  moet zich hierbij houden aan voornoemde regels. Meer dan 10 schooldagen voor vakantie mag niet verleend worden.

Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat  op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek met advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven.

Wanneer de ouders het kind zonder toestemming toch thuishouden, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces verbaal op te maken. Op grond hiervan kan de rechtbank een straf opleggen.

De teamleider kan de leerplichtambtenaar om advies vragen als het gaat om aanvragen van 10 dagen of minder.

Bezwaar tegen de beslissing van de school of de leerplichtambtenaar.

Het besluit van de school of de leerplicht ambtenaar voor extra verlof moet schriftelijk worden doorgegeven. Als de ouders/verzorgers bezwaar willen maken tegen de beslissing kan men een bezwaarschrift indienen bij de school of de gemeente. In het geval van bezwaar tegen de beslissing van de ambtenaar, komt er een hoorzitting waarbij de ouders/verzorgers hun bezwaar mondeling kunnen toelichten. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ondertekend worden ingediend en de volgende gegevens bevatten:

·         Naam en adres van de belanghebbende

·         Dagtekening

·         Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de arrondissementsrechtbank.

Belangrijke omstandigheden

Bij belangrijke omstandigheden moet onder andere worden gedacht aan:

               

 

Omstandigheid

Maximale duur van het verlof na toekenning

1

Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan

De duur van de verplichting of afspraak

2

Een huwelijk van de familie t/m de 3e graad van het  kind (ouders, -overgrootouders, broers/zusters, ooms/tantes)

1 dag of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten Dordrecht gesloten wordt.

3

Een 12 ½ -, 25-, 40-, 50 en een 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders

ten hoogste 1dag

4

Een 25- en 40 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders

ten hoogste 1dag

5

Gezinsuitbreiding

ten hoogste 1dag

6

Verhuizing

ten hoogste 1dag

7

Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers/zusters

Duur in overleg met school

8

Overlijden inclusief begrafenis/crematie ouders,

grootouders, broers/zusters, -bet overgrootouders,

-oud- ooms/tantes, neven/nichten (3e en 4e graad)

ten hoogste 4 dagen


ten hoogste 2 dagen


ten hoogste 1 dag

 

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind.

Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van dergelijke omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn.

De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”.

·         familiebezoek in het buitenland

·         vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding

·         vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

·         een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

·         eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

·         verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn

·         een verjaardag van een familielid

·         een nationale feest- of gedenkdag van een ander land

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de teamleider of de leerplicht ambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De teamleider is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplicht ambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt op gesteld.