Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

verzuim

Indien een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dient de school, door een van de ouders, daarvan in kennis te worden gesteld. Indien een leerling niet afgemeld is, kunt u of een briefje, of een telefoontje van ons verwachten. Bij herhaald "niet melden" van het verzuim geven wij dit als "onwettig"verzuim door aan de afd. leerplicht.

Indien een leerling onder schooltijd naar de tandarts of de dokter moet, zal hij dit ons schriftelijk aan moeten kunnen tonen. Onder schooltijd mogen leerlingen zonder briefje of telefoontje van ouders/verzorgers niet het gebouw of de les verlaten.

te laat

Leerlingen die te laat komen, moeten zich eerst melden bij de concierge. De concierge geeft de leerling een telaat-briefje. Dit briefje wordt door de leerling aan de leerkracht gegeven, zonder briefje krijgen zij geen toegang tot de les.

Leerlingen halen per definitie de tijd in die ze te laat gekomen zijn. De mentor zal bij herhaaldelijk (meer dan 3 keer) te laat komen contact opnemen met de ouders, om goede afspraken te maken om het te laat komen tegen te gaan.

Er zijn door leerplicht in de regio richtlijnen vastgesteld, waaraan de school ook voldoet.  Doel is om verzuim tegen te gaan. Bij 9 keer ongeoorloofd te laat, zal leerplicht de ouders en leerling oproepen voor een gesprek. Bij 3x te ongeoorloofd te laat en bij 6x ongeoorloofd te laat zal er door de administratie van school een brief verstuurd worden naar het huisadres, om de ouders ook officieel op de hoogte te stellen van het laat komen.