Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht


Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert o.a. projecten met als doel het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. De Hans Petrischool neemt in dit kader deel aan het ESF-project "Arbeidstoeleiding PrO-vso Drechtsteden Inclusief3" ingediend door de gemeente Dordrecht. De subsidie is aangevraagd voor de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018.

 

De scholen binnen arbeidsmarktregio Drechtsteden investeren de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van (ex-) PrO/vso leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt –blijvend- te verbeteren. Arbeidstoeleiding wordt vormgegeven door een intensieve samenwerking van de scholen met de ketenpartners tijdens de transitiefase, dat wil zeggen de laatste 2 schooljaren tot en met 2 jaren nazorg erna. De arbeidsvoorbereidende inzet in de laatste fase van het onderwijs bevordert een goede startpositie, waardoor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt gemaakt kan worden (arbeidsinpassing). De loopbaan van de individuele leerling is leidend en bepaalt de gewenste ondersteuning.

 

Over ESF:

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.  Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. Met de toegezegde ESF-subsidie kan hier nog beter invulling aan gegeven worden.