Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

De school heeft zich ten doel gesteld om de leerling d.m.v. een zeer praktische benadering voor te bereiden op de maatschappij. Voor hen is het zeer belangrijk dat ze na hun schoolperiode kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. In onze samenleving heeft het "hebben van werk" nu eenmaal een belangrijke status.

De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende certificaten.

Om onze leerlingen werk te kunnen garanderen moet er ook een goede band zijn met het bedrijfsleven. Via zeer intensieve stagebegeleiding en netwerkvorming zijn wij in staat om voor voldoende stageadressen te zorgen. Daarnaast werven we ook bedrijven die kunnen samenwerken met onze "branchegerichte" activiteiten.

 Via deze intensieve contacten willen we ook "vaste werkplekken" voor onze leerlingen vinden.

Alleen “praktische vaardigheden” zijn niet voldoende. Ook moet gewerkt worden aan: vakkennis, werkhouding, werktempo, samenwerken, zelfstandigheid, op tijd komen, initiatief nemen, inzicht verwerven, motivatie, nauwkeurig werken etc.

Al deze facetten oefenen we tijdens de instructie op school, bij de interne stage en vooral bij de externe stages. Vakkennis wordt hen bijgebracht tijdens de theorielessen.

Een van de facetten waar zeer veel aandacht aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden. Hiermee bedoelen we die vaardigheden, die het mogelijk maken om op een goede wijze met andere mensen om te gaan, thuis met medeleerlingen, leerkrachten, vrienden en collega’s op het werk.

Het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen incasseren, voor jezelf opkomen, "nee" leren zeggen, het aan kunnen geven van wat je prettig en minder prettig vindt, zijn facetten die er voor zorgen dat de "intermenselijke verhoudingen" een ontspannen karakter krijgen. Wij streven ernaar om dit te volbrengen in een fijn schoolklimaat.

Een klimaat dat '"veilig aanvoelt", dat beschermt, maar dat ook uitnodigt tot ontplooiing van de mogelijkheden van de leerling. Dit alles natuurlijk binnen de gestelde regels. Deze regelgeving wordt jaarlijks vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te kunnen verwezenlijken, is de rol van de ouders onontbeerlijk. Bij het brengen van hun kind naar een zelfstandige c.q. gedeeltelijk zelfstandige rol in de maatschappij, hebben zij een doorslaggevende invloed. Met hun steun en belangstelling is het voor school een stuk gemakkelijker om de gestelde doelen te bereiken.