Hans Petrischool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Praktijkonderwijs Dordrecht

Hans Petrischool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Drechtsteden voor schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor PrO en vso. Voor de Hans Petrischool betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 65.000. 

Hans Petrischool investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met een breed gevarieerd up-to-date aanbod van praktijkvakken in onderbouw & bovenbouw, binnen de branches zoals catering, techniek, zorg & welzijn , maar ook Praktijkleerplaats zorgcentrum Merwelanden en de externe stagepraktijk. 

Europees Sociaal Fonds 
Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. Voor PrO/vso in Nederland is € 15 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor schooljaar 2022-2023 en € 30 miljoen voor de schooljaren 2023-2024 & 2023-2025.  De ESF-subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF-middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.