Privacy

Praktijkonderwijs Dordrecht

Disclaimer voor de Hans Petrischool


Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Hans Petrischool, zoals deze beschikbaar is gesteld door de school.

Deze disclaimer heeft mede betrekking op de locaties  Merwelanden en Dienstencentrum Zephyr.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Vragen of opmerkingen?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vragen heeft, vragen we u contact met ons op te nemen via info@hanspetri.nl

We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Privacy reglement verwerking persoonsgegevens Hans Petri schoolPrivacy toelichting Hans Petri schoolProces rechten betrokkenen Algemene verordening gegevensbeschermingBesluit verwerkingen persoonsgegevens 2023
INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website en die in e-mails is opgenomen, is toegestaan zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Hans Petrischool is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Hans Petrischool.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Hans Petrischool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Hans Petrischool. De Hans Petrischool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Hans Petrischool voert tevens haar werkzaamheden uit om de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming mogelijk te maken.
Wij voeren deze werkzaamheden uit op basis van de adviezen van de VO-Raad, zodra de overige documentatie beschikbaar komt zullen wij deze publiceren.
Binnen de Hans Petrischool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers.
In verband met het geven van onderwijs, de vastlegging daarvan in de administratie en de uitvoer van ons personeelsbeleid, worden er persoonsgegevens vastgelegd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor de opvang, het onderwijs en het personeelsbeleid.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Hans Petrischool heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In de privacy toelichting kunt u verdere informatie nalezen.
Het vernieuwde actuele privacyreglement betreffende leerlingen zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van onze school. Zodra deze is vastgesteld zal dit reglement op deze pagina worden gepubliceerd.
Het door de Hans Petrischool voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze pagina worden aangevuld.